NEW WAVE er vores strategi for 2021-2028. Grundstenene i strategien er vores fortælling og hvem vi er til for og hvordan.

Med udgangspunkt i vores DNA har vi skabt fem ’ledestjerner’. Ledestjernerne styrer vores udvikling og rammesætter vores indsatser. Enhver indsats i forbundet skal kunne matche minimum to af vores ledestjerner. Ledestjernerne er defineret med et statement og en række udsagn, som fortæller hvad vi vil opnå og hvornår vi er nået i mål med den enkelte ledestjerne.

Ud fra vores ledestjerner er 8 centrale og 4 tværgående indsatsområder blevet identificeret. Indsatsområderne er tillige konkretiseret med et statement og en beskrivelse, og uddybes senere med mål og handlinger på baggrund af feedback fra medlemmerne og miljøet.

Strategien suppleres med en økonomisk plan, som understøtter den strategiske linje.

Vores fortælling …

Hvem er vi til for og hvordan?

Vi er en platform for unikke fællesskaber og bygger bro ind i surfsportens DNA og kultur

Vi er et understøttende organ, som varetager interesser og skaber gode rammevilkår for surf og SUP sporten.

Vi er til for at skabe muligheder og værdi for lokale surf & SUP miljøer, og tilpasser os de aktives interesser.

Vores fem ledestjerner

1
2
3
4
5
1

Respekt i hele surf & SUP miljøet

2

Fællesskaber

3

Børn & unge

4

Udvikling lokalt & nationalt

5

Stabilitet & stærk økonomi

Respekt i hele surf & SUP miljøet

Vi vil være et respekteret og anerkendt forbund blandt alle surf og SUP udøvere

 • Ansatte, bestyrelsesmedlemmer og udøvere møder dig altid i en åben og konstruktiv dialog
 • Forbundet arbejder for at bevare surf spots og skabe ’adgang’ til vandet
 • Der er aktiviteter med stor geografisk spredning for udøvere på alle niveauer
 • Et stort antal medlemmer og udøvere involverer sig i forbundets aktiviteter (fx events, uddannelser, works hops, årsmøde m.v.)
 • Talent- og eliteudøver er stolte over at repræsentere DSRF og Danmark
 • Vi spørger dig løbende om dine ønsker og behov samt inddrager dig i forbundets indsatser

Fællesskaber

Vi vil være et forbund som samler sporten og bidrager til de uformelle fællesskaber

 • Vi skaber fede events og aktiviteter hele året, som er åbne for alle uanset niveau
 • Du kan nemt og hurtigt få rådgivning og hjælp til, at starte en klub eller et andet form for fællesskab
 • Vi minimere bureaukrati og fjerner barrierene for at være aktiv
 • Vi supportere aktiviteter som er relevante for netop dit lokalområde
 • Vi skaber en fælles referenceramme for sporten

Børn & unge

Vi vil være det foretrukne forbund indenfor vandsport for aktivering af børn og unge

 • Vi har uddannelsesmaterialer og særlige koncepter målrettet børn og unge
 • En børne- og ungestrategi rammesætter vores indsatser
 • De største foreninger i DSRF har børn-, unge- og/eller familiehold
 • Vi har aktiviteter målrettet børn og unge (fx junior divisioner på surf- og SUP tours, U18 landshold m.v.) og antallet af deltagende børn og unge er stigende
 • Vi har det største relative antal af børn og unge som er engageret i vandsport
 • Vi har et samarbejde med et højt antal af skoler og kommuner for, at få surf og SUP på skoleskemaet
 • Vi har oprettet adskillige talent- og elitecentre med stor geografisk spredning
 • Surf og SUP bruges som rekrutteringsgrundlag i andre vandsportsforbund
 • Børn og unge har medbestemmelse i forbundets beslutninger

Udvikling lokalt & nationalt

Vi vil være den understøttende motor som kan kickstarte nationale og lokale udviklingsinitiativer

 • Du kan altid få sparring, struktur og rådgivning på dine idéer og projekter
 • Vi har koncepter som du kan bruge til at udvikle og skabe aktiviteter lokalt
 • Vi understøtter lokalt med udstyr og eventuel medfinansiering til mindre projekter
 • Vi har et stort frivilligt netværk i hele landet
 • Vi samarbejder bredt med kommuner og erhverv om udviklingen af vandsporten i hele landet
 • Vi løser politiske problemstillinger og udfordringer til gavn for sporten og udøvere (ex miljø- og natur forhold, adgang til faciliteter og ressourcer m.v.)
 • Vi finder finansiering til nationale satsninger

Stabilitet & stærk økonomi

Vi vil være et forbund med en stærk økonomi og en stabil organisation med tilstrækkelige hænder

 • Vi har frie midler og ressourcer til at kunne støtte og prioritere en god idé.
 • Der er økonomisk råderum til at dække uforudsete udgifter og eventuelle krisetider.
 • Vores støtte fra DIF matcher andre sammenlignelige forbund.
 • Vi indgår flerårige kommercielle aftaler.
 • Vores økonomiske model for kontingenter og uddannelse, understøtter forbundets serviceniveau og leverancer.
 • Vi har et større sekretariat med fagspecifikke kompetencer på forbundets største indsatsområder.
 • Vi er gode til at rekruttere og fastholde medarbejdere og frivillige.
 • Samarbejdet mellem sekretariatet og bestyrelsen er stærkt og tillidsfuldt.
 • Det er nemt at tage beslutninger på tværs af sekretariat, bestyrelse og tilknyttede ressourcepersoner.

Indsatsområder

Tværgående indsatsområder

Medlemmer

STATEMENT: Vi vil i fællesskab med både foreninger, selvorganiserede, skoler og kommercielle virksomheder være den stærke understøttende platform for udviklingen af surf og SUP sporten i Danmark.

Medlemmerne i DSRF er forbundets eksistensgrundlag og derfor er vores arbejde for alle eksisterende og kommende medlemmer, herunder foreninger, selvorganiserede, skoler og virksomheder, et kerneindsatsområde. Alle medlemmer skal opleve at forbundet skaber stor værdi for den enkelte og at det er nemt, at søge om hjælp og rådgivning til såvel foreningsudvikling som individuel dygtiggørelse. Tilsvarende har vi som nationalt forbund et stort ansvar for, at sporten udøves sikkert og at potentielle alvorlige ulykker undgås, hvorfor det også er centralt for forbundet gennem relevante samarbejder, uddannelse, videndeling og myndighedsarbejde, at skabe gode og sikre rammer for forbundets medlemmer og sporten som helhed.

Med dette indsatsområde vil vi skabe et stærkt fællesskab omkring udviklingen af surf og SUP sporten i Danmark. Vi ønsker i den sammenhæng at samarbejde med non-profit og kommercielle virksomheder med henblik på at understøtte alle medlemstyper og skabe relevante initiativer, aktiviteter og produkter samt indsatser for særlige målgrupper.

Talent- & elitemiljøer

STATEMENT: Vi vil skabe stærke, professsionelle og bæredygtige talent- og elite miljøer der er med til at udvikle og løfte danske SUP- og surfudøvere til et niveau, som gør det muligt at opnå de ypperste resultater på den internationale SUP- og surfscene.

Som nationalt og olympisk forbund mener vi at det er vores forpligtelse, at påtage os ansvaret for at skabe en bæredygtig udvikling af eliteidrætten inden for surf og SUP sporten i Danmark. I DSRF skal det således være muligt, at udøve surf og SUP sporten på et højt professionelt niveau. Forbundet skal understøtte og skabe gode rammer og muligheder for, at unge talenter og allerede etablerede eliteudøvere kan dygtiggøre sig på et sådan niveau, at de får mulighed for at skabe flotte nationale og internationale resultater.

Med dette indsatsområde vil vi således sammen med idrættens organisatoriske og kommercielle samarbejdspartnere løfte dansk elite surfing og SUP til et højt og professionelt niveau og i denne sammenhæng arbejde med et specifikt og målrettet talent- og elitesetup for de bedste danske surf og SUP udøvere.

Events & aktiviteter

STATEMENT: Vi vil skabe events og aktiviteter af høj kvalitet, som giver udøvere, frivillige og relevante kommercielle samarbejdspartnere stærke meningsfulde oplevelser og unikke fællesskaber.

En hjørnesten i DSRF er, at skabe kvalitetsfyldte og genkendelige events samt andre attraktive og mindeværdige aktiviteter. Events er således en af DSRFs signaturer som er med til, at skabe identitet og et unikt og stærkt fællesskab blandt udøvere, klubber og forbundet som helhed.

Med dette indsatsområde vil vi arbejde med events på flere niveauer; fra de nære lokale til de anerkendte og større internationale events. Vi vil sikre at den danske surf & SUP scene altid er spækket med gode events, hvor fokus i høj grad også er på, at gøre det nemt og sjovt at være involveret som frivillig. Samtidig vil vi sætte fokus på miljørigtige tiltag som skal sikre, at vi efterlader et grønt og bæredygtigt aftryk ved afviklingen af vores events, og relevante kommercielle samarbejdspartnere skal inddrages i eventarbejdet.

Børn & unge

STATEMENT: Vi vil være det foretrukne forbund indenfor vandsport for aktivering af børn og unge og vi vil arbejde for at mange foreninger er klædt på til at arbejde med særlige børn- og unge aktiviteter.

Vandet, stranden og de uformelle aktiviteter i det fri giver rum for at skabe trygge, afslappende og værdifulde mødesteder for børn og unge, og derfor har surf og SUP sporten et helt unikt potentiale for at aktivere flere danske børn og unge. En målrettet indsats for børn og unge skal derfor understøtte vores arbejde for at skabe meningsfulde fællesskaber og samtidig være vores garanti for at sikre surf og SUP sportens fremtid. Sporten har et solidt fundament af foreninger og dygtige ildsjæle i hele landet og der er derfor også et grundlag for at udvikle nationale børne- og ungeindsatser, som kan foldes ud i de lokale foreningsmiljøer og gennem events og andre aktiviteter, som appellerer til unge.

Med dette indsatsområde vil vi stille kikkerten helt skarpt på børn og unge, med et mål om at øge antallet af børn og unge i surf og SUP sporten markant. Vi ønsker desuden, at de unge i endnu højere grad involveres i forbundets udviklingsarbejde og at der i foreningerne er et styrket forældresamarbejde.

Uddannelse & sikkerhed

STATEMENT: Vi vil have de bedste og mest spændende uddannelser som sikre motiverede og kompetente instruktører, trænere og undervisere med henblik på at understøtte en positiv udvikling af surf og SUP sporten.

Uddannelse er et helt centralt element for at skabe udvikling på tværs af forbundets mange indsatser og ikke mindst med henblik på en sikker udøvelse af sporten; i klubberne, på surfskolerne, blandt eliteudøverne, i bestyrelser og sekretariat.

Med dette indsatsområde vil vi derfor sikre spændende og kompetencegivende uddannelser på tværs af bredde, elite og organisationer samt understøtte udvikling og videndeling på tværs af målgrupper. Vi vil skabe en uddannelsesplatform, som med de rette koncepter og værktøjer samt et fagligt stærkt netværk af kompetente ressourcepersoner, vil sikre en solid forankring af sporten blandt udøvere, foreninger og forbundet som helhed.

Faciliteter & træningsmiljøer

STATEMENT: Vi vil skabe attraktive faciliteter fra øst til vest som kan stimulere udviklingen af surf, SUP og white water sporten og vi vil arbejde for at sikre attraktive og motiverende træningsmiljøer i forbundets medlemsklubber.

Vi ved at adgang til naturen, gode træningsmiljøer og attraktive faciliteter er stærkt forbundet med  forankring og vedvarende aktivitet blandt surf og SUP udøvere. Det er derfor afgørende at forbundet kan supportere og understøtte udviklingen af relevante faciliteter og stærke træningsmiljøer for alle aldre og udøvere med forskellige niveauer.

Med dette indsatsområde vil vi således udvikle aktiviteter som stimulere de lokale træningsmiljøer og afsøge muligheder for, at skabe spændende samarbejder omkring nye udviklingsprojekter med fokus på faciliteter til surf, SUP og white water sporten.

Digitalisering & kommunikation

STATEMENT: Vi vil ved hjælp af de rette digitale platform og kommunikationsredskaber sikre videndeling og værdi for vores medlemmer og samarbejdspartnere samt understøtte brandingen af surf og SUP sporten.

En god og skarp intern og ekstern kommunikation er helt central for, at sikre videndeling, branding og gode relationer til forbundets medlemmer og relevante samarbejdspartnere. Det er samtidig helt centralt, at kommunikationen sker gennem relevante kommunikationskanaler, som er tilpasset målgruppen og ikke mindst den digitalisering af samfundet, som vi unægtelig er en del af.

Med dette indsatsområde vil vi derfor implementere nye digitale værktøjer som skal understøtte en god og hensigtsmæssig kommunikation til forbundets medlemmer og samarbejdspartnere. Vi skal således sikre at aktiviteter og vigtige budskaber bliver kommunikeret og at adgangen til forbundets produkter og aktiviteter lettes.

Organisation & ledelse

STATEMENT: Vi vil være en stærk, bæredygtig, relevant og fleksibel platform som er med til at skabe gode vilkår for sporten og bygge bro mellem udøvernes behov og relevante ressourcer og løsninger.

DSRF har igennem flere år været et slags ”gazelle-forbund” med et stort potentiale for at aktivere mange danskere. Forbundets bagvedliggende struktur, systemer og arbejdsmetoder skal i den sammenhæng støtte og hjælpe miljøet til at udvikle sporten lokalt og nationalt og dermed være med til at hjælpe udøvere, klubber og samarbejdspartnere mod deres egne lokale succeser. Forbundet skal være den understøttende struktur som gennem politisk arbejde og aktiviteter kan være med til at gøre idéer og drømme til virkelighed.

For at dette kan lykkes skal vi styrke udviklingen af forbundets organisatoriske rammer, herunder interne arbejdsprocesser og systemer, fagspecifikke kompetencer i sekretariatet, bedre ledelse og udvikling af nye forretningsmodeller. Tilsvarende skal vi udvikle vores måde at arbejde med frivillige og andre vigtige ressourcepersoner som er tilknyttet DSRF samt tilsigte at efterlever idrættens arbejde for diversitet og good governance.

Tværgående indsatser

Natur & miljø

Vores arbejde med natur og miljø vil bl.a. indgå i følgende indsatsområder:

 • Medlemmer
 • Events & aktiviteter
 • Uddannelse & sikkerhed
 • Digitalisering & kommunikation

Det betyder at vi fx vil arbejde for at skabe grønne og bæredygtige indsatser i vores medlemsforeninger og gennem de mange events og aktiviteter som forbundet afvikler. Tilsvarende vil vi bruge uddannelse og medier til at videndele og kommunikere vigtige budskaber på miljøområdet.

Frivillige

Uden frivillige vil vi ikke kunne køre mange af forbundets aktiviteter. Vores arbejde med frivillige vil derfor være et gennemgående element i alle forbundets indsatsområder.

Det betyder at vi vil gøre en stor indsats for at involvere og engagere frivillige ildsjæle i forbundets mange aktiviter, og sikre at det altid er sjovt og meningsfuldt at være frivillig i DSRF. Det skal være muligt at tage del i arbejdet på forskellige niveauer og anerkendelsen af arbejdet sker i et sammenspil med de frivillige.

Kommercielle samarbejder

Vores arbejde med kommercielle samarbejder vil bl.a. indgå i følgende indsatsområder:

 • Medlemmer
 • Talent- & elitemiljøer
 • Events & aktiviteter
 • Faciliteter & træningsmiljøer
 • Digitalisering & kommunikation
 • Organisation & ledelse

Det betyder at vi i rigtig mange af forbundets indsatser vil søge at involvere kommercielle partnere og gennem stærke samarbejder at skabe win-win situationer for begge parter.

Sociale indsatser

Vores arbejde med sociale indsatser vil bl.a. indgå i følgende indsatsområder:

 • Medlemmer
 • Børn & unge
 • Digitalisering & kommunikation

Det betyder fx at vi vil søge muligheder for, at etablere særlige indsatser som gør det muligt for vores medlemsorganisationer, med støtte fra forbundet, at igangsætte aktiviteter for særlige målgrupper. Tilsvarende vil vi kommunikere indsatser og effekter gennem forbundets kommunikationskanaler.

Økonomi

Den økonomiske ramme afhænger bl.a. af SSDs strategiaftale med DIF for 2022-2025 og vil derfor være tilgængelig i februar 2022.

Timeline – vores arbejde med NEW WAVE